PL

Administratorem danych osobowych jest FOB-Decor Sp. z o.o. z sekretariat@tradepolgroup.com +48 32 670 04 24. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i lit. c)  RODO w celu: zawarcia umowy (dane niezbędne do zawarcia umowy, Państwo decydują, w razie ich nie podania brak możliwości zawarcia umowy), podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy (podanie danych warunkiem zawarcia i wykonania umowy, w razie ich niepodania brak zawarcia i wykonania umowy), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.:  prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości) | na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w  celu: marketingu produktów lub usług własnych, ochrony mienia, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami | na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu: marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów powiązanych  z Administratorem (obowiązek umowny w razie braku zgody nie będziemy kierować wskazanego marketingu). | Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi umowy (np. obsługi reklamacji, gwarancji), zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed nimi (zgodnie z obowiązującymi przepisami), w wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora przez okres przewidziany przepisami prawa  (np. wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych), dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. | Prawa osoby której dotyczą dane osobowe: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo żądania od Administratora usunięcia danych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (otrzymania i/lub przesłania ich innemu administratorowi), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).| Kategorie odbiorców danych: Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), kancelarie prawne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

1. Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj.

2. Od kiedy zacznie obowiązywać RODO?

Od 25 maja 2018 roku rozporządzenie RODO obowiązuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

3. Jak się ma RODO do polskich przepisów o ochronie danych osobowych?

Przepisy RODO zastąpiły obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku obowiązują one bezpośrednio w każdym kraju Unii Europejskiej.

4. Kto podlega, a kto nie podlega RODO?

RODO podlega każda firma, która świadczy usługi dla osób fizycznych w Unii Europejskiej. RODO dotyczy też firm, które nie mają swojej siedziby w którymś z krajów UE, ale oferują swoje usługi osobom tam mieszkającym. Oznacza to, że przepisy musi wdrożyć zarówno Allegro, jak i każdy przedsiębiorca sprzedający w serwisie.

RODO nie ma zastosowania do działalności osobistej lub domowej. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi stosować RODO do danych osobowych swoich klientów, czy pracowników, ale nie stosuje RODO do danych przetwarzanych w celach czysto prywatnych, np. do danych adresatów wysyłanych corocznie kartek świątecznych.

5. Co to są dane osobowe?

Są to informacje odnoszące się do konkretnej osoby fizycznej, mogące pomóc pośrednio lub bezpośrednio w identyfikacji tej osoby. Na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail. Do danych osobowych zaliczamy też na przykład: dane o zakupach lub sprzedaży danej osoby, o jej pochodzeniu rasowym, dotyczące zdrowia czy orientacji seksualnej.

6. Jakie są warunki przetwarzania danych osobowych?

Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest podstawa prawna. Najczęstsze podstawy prawne:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, na przykład operatora płatności, Pocztę Polską itp.
7. Co to jest zasada minimalizacji danych osobowych?

Zgodnie z nią, można przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Na przykład: jeśli celem jest realizacja zamówienia klienta, sprzedający nie powinien pozyskiwać danych na przykład o jego sytuacji rodzinnej.

8. Czym jest profilowanie?

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych, mające na celu ocenę danej osoby i przewidzenie jej zachowania. Rozróżniamy 2 typy profilowania:

  • Profilowanie „zwykłe”, na przykład do celów marketingu bezpośredniego, czyli dobór reklamy na stronie internetowej w oparciu o wcześniejszą aktywność. W tym przypadku, każda osoba będzie miała prawo wnieść sprzeciw, by nie podlegać profilowaniu.
  • Profilowanie „na potrzeby automatycznie podejmowanych decyzji”. Przykładem jest automatyczne obliczenie składki ubezpieczeniowej, wartości kredytu w oparciu o dane podane na stronie internetowej. W tym przypadku system informatyczny przetwarza dane dokonując skomplikowanej oceny różnych czynników również z wykorzystaniem danych nie odnoszących się bezpośrednio do danej osoby (dane statystyczne).
9. Czym jest prawo do bycia zapomnianym?

Jest to popularna nazwa aktualnie stosowanego prawa do usunięcia danych w przypadku wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

10. Czym jest prawo do przenoszenia danych osobowych?

Każda osoba zarejestrowana w Allegro będzie mieć prawo do otrzymania przetwarzanych o sobie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Zapewnimy, aby system umożliwił bezpieczne pobranie lub przesłanie danych innemu administratorowi.

11. Gdzie mogę poszerzyć swoją wiedzę o RODO?

Zajrzyj na poniższe strony:

12. Czy w nowych przepisach jest odpowiednik GIODO?

Tak, jest to PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), który przejął kompetencje GIODO i wykonuje nowe obowiązki – wynikające z RODO.